تبلیغات
کاملترین بانک مقالات فارسی آسیب شناسی گفتار و زبان - آزمون کنش پریشی دهانی و کلامی

آزمون کنش‌پریشی دهانی یک آزمون محقق ساخته است و در طراحی و ساخت آن، از برخی پژوهش‌های انجام شده در دیگر کشورها استفاده شده است. به طور مثال از مجموعه‌ی آزمون جسچرهای دهانی غیر کلامی مور، رزنبک و لاپوینته (1973)، همچنین از پژوهش‌های داخلی از آزمون ارزیابی کنش‌پذیری، پیوست آزمون زبان‌پریشی نامیدن که در سال 1384 توسط رضا نیلی‌پور، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه پژوهشی گفتار و زبان تهیه شده، استفاده شده است. برخی از آیتم‌های موجود در آزمون، برگرفته از چک لیست‌های موجود در کلینیک‌ها و دانشکده‌های توانبخشی هستند. و برخی دیگر از آیتم‌ها، از نتایج حاصل از مطالعات در مقالات خارجی و با استناد به چک لیست‌های برخی از آن مقالات می‌باشد.ابتدا قابلیت اجرای آزمون کنش‌پریشی دهانی تهیه شده بر روی 30 فرد طبیعی (20 زن، 10 مرد)، با میانگین سنی 20 تا 40 سال، اجرا گردید. با توجه به بررسی مقدماتی بر روی افراد طبیعی، قابلیت اجرای ابزار تعیین گردیده و نقاط مبهم آزمون شناسایی و برطرف شدند.همچنین نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داد که دامنه‌ی میانگین نمره‌ی افراد طبیعی 2 و یا کمتر بود، بدین معنی که حداکثر تعداد خطا در افراد بزرگسال سالم برابر 2 به دست آمد. لذا نقطه برش[1] به دست آمده از نتایج این بررسی، عدد 2 تعیین شد و کسانی که میانگین نمره‌ی 2 یا کمتر به دست می‌‌‌آوردند در گروه افراد پاتولوژیک قرار نمی‌گرفتند و از مطالعه خارج می‌شدند. سپس روایی و پایایی ابزار مورد بررسی قرار گرفت.

جهت تعیین روایی محتوایی[2] (CVR)‌، از نظر افراد متخصص[3] (SME) استفاده شد. تجزیه و تحلیل محتوایی آزمون تا حدی جنبه ذهنی دارد و اگر چند متخصص پس از تحلیل روایی محتوایی آزمون، روایی محتوایی آن را تایید کنند می‌توان به آن استناد کرد. روش لاوشه[4] (1975) از روشهای کمی تعیین روایی محتوایی است. در این روش از افراد متخصص خواسته می‌شود تا هر یک از آیتم‌های موجود در آزمون را بررسی کنند و ضرورت وجود آن آیتم را بر اساس چنین طبقه‌بندی تعیین کنند، که آیا وجود آن آیتم ضروری است/ مفید است/ و یا غیر ضروری است.

 سپس نسبت روایی محتوایی (CVR) برای هر سوال طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود.

ne:تعداد افراد متخصصی که، وجود آیتم مورد نظر را ضروری می‌دانند.   

N:تعدادکل افراد متخصصی که آیتم مورد نظررا ارزیابی کرده اند.

افراد متخصص باید به گونه‌ای انتخاب شوند که در زمینه مورد بررسی دارای دانش و مهارت لازم باشند. در ضمن روش استفاده از ابزار پژوهش، اهداف مطالعه و زمینه‌های مورد بررسی برای آنها تشریح شود.

لاوشه می‌گوید، ارزش CVRبرای هر سوال به تعداد متخصصینی که روایی محتوایی را تعیین می‌کنند، بستگی دارد. چنانچه وقتی هر سوالی را 40 فرد متخصص ارزیابی کنند، CVR29/0 قابل قبول است. اگر 14 متخصص ارزیابی کنند، CVR51/0قابل قبول می‌باشد. در صورتی که 7 نفر یا کمتر روایی محتوایی سوالها را بررسی کنند، CVRحداقل 99/0 ضروری می‌باشد. CVRاز 1+ تا 1- تغییر می‌کند. در صورتی که نصف افراد متخصص، آیتم مربوطه را ضروری بدانند، مقدار CVRصفر می‌شود.

همچنین برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه، شاخص روایی محتوایی[5](CVI)محاسبه می‌گردد. برای محاسبه آن ابتدا تمامی سوالاتی که مقدار CVRآنها از میزان حداقل CVRقابل قبول طبق روش لاوشه کمتر باشد، از پرسشنامه حذف می‌‌‌‌گردد. سپس میانگین نمرات CVRسوالات باقیمانده به عنوان شاخص روایی محتوایی پرسشنامه مورد نظر (ابزار پژوهش) محاسبه می‌‌‌‌گردد.

جهت تعیین روایی محتوایی ابزار کنش‌پریشی دهانی، پرسشنامه مذکور به همراه توضیحات کتبی در خصوص هدف مطالعه، روش کاربرد ابزار پژوهش و موضوعات مورد بررسی توسط آن، در اختیار 15 نفر از متخصصین آسیب‌شناسی گفتار و زبان قرار گرفت. متخصصین هر یک از آیتم‌ها را بررسی کردند که نتایج مربوط به روایی محتوایی در جدول زیر‌، ارایه شده است.


 
جدول مقادیر CVRسوالات پرسشنامه

سوال
   

ملاک
   

مقدار CVR

ضروری
   

مفید
   

غیر ضروری
   

 

1
   

15
   

 
   

 
   

100%
   

 

2
   

15
   

 
   

 
   

100%
   

 

3
   

14
   

1
   

 
   

87%
   

 

4
   

13
   

2
   

 
   

73%
   

 

5
   

12
   

3
   

 
   

60%
   

 

6
   

12
   

3
   

 
   

60%
   

 

7
   

13
   

2
   

 
   

73%
   

 

8
   

15
   

 
   

 
   

100%
   

 

9
   

12
   

3
   

 
   

60%
   

 

10
   

12
   

3
   

 
   

60%
   

 

11
   

11
   

4
   

 
   

47%
   

 

12
   

11
   

4
   

 
   

47%
   

 

13
   

12
   

3
   

 
   

60%
   

 

14
   

13
   

2
   

 
   

73%
   

 

15
   

12
   

2
   

1
   

60%
   

 

16
   

12
   

2
   

1
   

60%
   

 

17
   

12
   

2
   

1
   

60%
   

 
 

 

ابتدا این بررسی بر روی 22 سوال انجام شد. نتایج نشان داد از 22 سوال مورد بررسی در پرسشنامه، 5 سوال به علت روایی پایین‌تر از 47/0 باید از پرسشنامه حذف شوند. لذا پس از حذف سوالات با روایی پایین، مابقی سوالات که روایی بالایی داشتند، حفظ شده و به عنوان ابزار استفاده شدند.

سپس جهت تعیین شاخص روایی محتوایی کل آزمون (CVI)‌، میانگین نمرات CVRباقی سوالات محاسبه شد که برابر69/0 تعیین گردید. پس از تایید پایایی و روایی این ابزار، وارد مرحله‌ی اجرای آن بر روی بیماران شدیم.

جهت بررسی پایایی ابزار، از روش دو نیمه کردن آزمون، استفاده شد تا همسانی یا ثبات درونی آزمون به دست آید. ضریب همبستگی گاتمن[6] با شیوه‌ی دو نیمه کردن برای فرم شنیداری آزمون کنش‌پریشی دهانی برابر 722/0 و برای فرم تقلیدی آزمون کنش‌پریشی دهانی برابر 912/0 به دست آمد. اعداد به دست آمده، نشان از اعتبار خوب آزمون کنش‌پریشی دهانی محقق ساخته دارد.همینطور پایایی این ابزار، با استفاده از روش آزمون- آزمون مجدد با فاصله‌ی زمانی یک هفته بر روی 8 بیمار بررسی شد که در سطح مقدار احتمال کمتر از 05/0، همبستگی بالایی نشان داد (r = 0.894).

این آزمون از 17 محرک تشکیل شده است و محرکات با 2 روش به بیمار ارایه می‌‌‌‌شوند. یکی از روشهای ارایه‌ی محرک، روش دستور شفاهی یا روش شنیداری است، که محرکات به طور شفاهی ارایه می‌‌‌‌شوند. روش دوم ارایه‌ی محرک، روش تقلید و نشان دادن حرکت می‌باشد.

 روش ارزیابی علائم و خطاها، با استفاده از سیستم ارزیابی مقوله‌ای صورت می‌گیرد. سیستم ارزیابی مقوله‌ای از یک معیاری که توسط پوک و کرشنتینر،بر اساس علائم کنش‌پریشی طراحی شده، اقتباس شده است. این معیار به 15 نوع رفتار خطا حساس است و 15 آیتم خطا را جهت ارزیابی شناسایی می‌‌‌‌‌‌‌کند. امتیاز‌دهی این علائم به صورت (0)‌، (1) و (2) می‌باشد. عدد (0) معادل پاسخ صحیح، عدد (1) معادل پاسخ‌‌‌های خطا بر اساس علائم و عدد (2) معادل بدون پاسخ تعریف می‌شود. در مجموع امتیاز فرد، بر اساس جمع نمرات وی محاسبه شده و برایش منظور گردید.

پاسخ‌دهی هر آیتم تحریکی، به صورت تولید جسچر دهانی هدف می‌باشد. آزمونگر یا با دستور شنیداری و یا با تقلید حرکت، حرکت مذکور را ارایه می‌کند و شرکت کننده آن را تولید می‌کند.

آزمون آپراکسی دهانی

محرک
   

درک شنیداری
   

تقلید

1)  دهنت رو باز کن
   

 
   

 

2)  زبونت رو بیار بیرون
   

 
   

 

3)  لبات رو غنچه کن
   

 
   

 

4)  لبخند بزن
   

 
   

 

5)  اول لبات رو غنچه کن‌، بعد بکش عقب
   

 
   

 

6)  لپات رو باد کن
   

 
   

 

7)  زبونت رو بزن گوشه‌ی لبت
   

 
   

 

8)  زبونت رو بیار بیرون بعد ببر تو
   

 
   

 

9)  نوک زبونت رو به لب بالات بزن
   

 
   

 

10)  نوک زبونت رو به لب پایینت بزن
   

 
   

 

11)  لب بالات رو گاز بگیر
   

 
   

 

12)  لب پایینت رو گاز بگیر
   

 
   

 

13)  زبونت رو گاز بگیر
   

 
   

 

14)  فوت کن
   

 
   

 

15)  مک بز ن
   

 
   

 

16)  سرفه کن
   

 
   

 

17)  نچ نچ کن
   

 
   

 
 

 

روش ارزیابی

 

با استفاده از سیستم ارزیابی مقوله‌ای بررسی می‌‌شوند.

سیستم ارزیابی مقوله‌ای به 15 نوع رفتارخطا‌، حساس است:

 

توصیف کردن مفهوم کنش یه جای انجام کنش: 1

گفتن واژه به جای انجام حرکت: 1

جانشین سازی یک حرکت بدن به جای حرکت خواسته شده: 1

جانشین کردن نویز به جای حرکت خواسته شده: 1

 

اضافه کردن یک حرکت دهانی به حرکت مورد نظر: 1

اضافه کردن یک حرکت بدنی به حرکت مورد نظر : 1

اضافه کردن یک سروصدا به حرکت مورد نظر: 1

 

بدون پاسخ: 2

قطعه قطعه کردن کنش مورد نظر: 1

خراب انجام دادن کنش: 1

 

تاخیردر پاسخ: 1

خود اصلاحی: 1

کورمال کردن: 1

تکرار نابجای حرکت مورد نظر: 1

غیر قابل فهم: 1

پاسخ صحیح: 0

 

روش پاسخ دهی

تولید جسچر دهانی با دستور شنیداری

تولید جسچر دهانی با نشان دادن حرکت و تقلید

 

 

 
آزمون کنش‌پریشی کلامی

این آزمون از فرم شماره ‌یک آزمون نوروسایکولوژی لوریا- نبراسکا LNNB (I) [7]اقتباس شده که در سال 1386 توسط سهیلا احمدنژاد کپورخانی، در دانشگاه علامه طباطبایی، در بزرگسالان هنجاریابی شده و در تشخیص آسیب‌دیدگی مغزی بررسی شده است.

ابتدا همانند آزمون کنش‌پریشی دهانی، قابلیت اجرای آزمون کنش‌پریشی کلامی نیز تعیین گردیده و نقاط مبهم آزمون شناسایی و برطرف شدند. همچنین نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داد که نمره‌ی افراد طبیعی 2 و کمتر بود، بدین معنی که حداکثر تعداد خطا برابر 2، به دست آمد. لذا نقطه برش به دست آمده از نتایج این بررسی 2 بود و کسانی که میانگین خطای آنان در آزمون عدد 2 یا کمتر بود در گروه افراد پاتولوژیک قرار نمی‌گرفتند و از مطالعه خارج می‌شدند.

روایی ابزار توسط احمدنژاد در سال 1386 بررسی شده بود و پایایی ابزار با استفاده از روش دو نیمه کردن آزمون، مورد بررسی قرار گرفت. ضریب همبستگی گاتمن با شیوه‌ی دو نیمه کردن برای آزمون کنش‌پریشی کلامی برابر 905/0 به دست آمد. که نشانگر اعتبار خوب آزمون کنش‌پریشی کلامی است. همچنینپایایی این ابزار، با استفاده از روش آزمون- آزمون مجدد،با فاصله‌ی زمانی یک هفته بر روی 8 فرد بیمار بررسی شد. در سطح (p< 0.05)‌، بین نتایج آزمون با آزمون مجدد، همبستگی وجود داشت (r = 0.908). پس از تایید پایایی، وارد مرحله‌ی اجرا بر روی نمونه‌های مورد مطالعه شدیم.

آزمون لوریا- نبراسکامجموعه‌ای چند‌ بعدی است که به منظور ارزیابی جامعی از کارکردهای نوروسایکولوژیکی (شناختی، ادراکی، روان‌شناختی، حسی و حرکتی) ساخته شده است و تحقیقات تجربی گسترده (گلدن[8] و همکاران، 1988) و مبانی نظری لوریا (1973، 1976، 1981) پایه‌های بنیادی آن را تشکیل داده است. بخشی از این آزمون که به تولید گفتار ارتباط دارد، شامل 28 سوال می‌باشد. مواردی که در آزمون کنش‌پریشی کلامی موجود می‌باشند، موارد تخصصی‌تری می‌باشند که با توجه به انواع خطاهای تولیدی ارایه شده‌اند. مقیاس تولید گفتاری شامل تکرار ترکیبات واجی، واژه‌‌‌ها و سلسله جمله‌هایی با پیچیدگی فزاینده است. مجموعه‌ای از واژگان را دربردارد که این واژگان بر اساس طول هجاها و پیچیدگی واجی انتخاب شده‌اند و شامل واژگان تک‌هجایی (همخوان-واکه، همخوان-واکه-همخوان، همخوان-واکه-همخوان-همخوان[9])، واژگان دوهجایی و چندهجایی شامل ترکیبات (همخوان-واکه+ همخوان-واکه[10]، همخوان-واکه+ همخوان-واکه-همخوان[11]، همخوان-واکه-همخوان+ همخوان-واکه-همخوان[12]) می‌باشد، که به ترتیب از ساده به پیچیده ارایه می‌شوند. محرک بعدی نمونه‌ای از گفتار پیوسته‌ی بیمار می‌باشد.

پس از انتخاب محرکها، روش ارایه‌ی آنها مطرح می‌گردد که با سه شیوه‌ی کلی، ارایه می‌شوند. در سطح واژگان از روش تکرار کلامی استفاده می‌شود. بدین صورت که آزمونگر واژه را می‌گوید و آزمودنی آن را تکرار می‌کند. در سطح گفتار پیوسته، ارزیابی به دو شیوه‌ی گفتار خودانگیخته و گفتار اتوماتیک انجام می‌شود. گفتار خود انگیخته به دو شکل ارزیابی می‌شود. یک موضوع به فرد ارایه می‌شود که آزمودنی باید در ارتباط با آن صحبت کند. شکل دیگر ارزیابی گفتار خود انگیخته، ارایه‌ی یک تصویر به آزمودنی می‌باشد تا آن تصویر را توصیف کند. شیوه‌ی دیگر ارزیابی گفتار پیوسته، ارزیابی در سطح گفتار اتوماتیک می‌باشد و شامل ارزیابی به صورت شمارش اعداد و نام بردن روزهای هفته می‌باشد.

خطاها بر اساس ویژگی‌های تولید گفتار افراد کنش‌پریش ازمجموعه‌یآپراكسیبزرگسالان (ABA- 2)کهدرسال2000توسط دابلاستاندارد شده، شناسایی و بررسی شدند. مجموع امتیازات آزمودنی، از جمع امتیازات او از همه‌ی این موارد به دست آمد. نمره گذاری به شیوه‌ی (0)‌، (1) و (2) صورت می‌گیرد. بدین معنی که عدد (0) نشانگر این است که هیچ پاسخ غلطی داده نشده است، عدد (1) نمایانگر میانه‌ی تعداد پاسخ‌های غلط است و عدد (2) نمایانگر بیشترین پاسخ‌‌‌های غلط می‌باشد. مجموع امتیازات هر فرد محاسبه شده و برایش منظور گردید.

تحلیل تعداد خطاهای هر دو نوع کنش‌پریشی در همان افراد، بینشی را در تعیین مکانیزم‌های زیربنایی تشابهات و یا تفاوتها به ما می‌دهد. این تحلیل به ویژه در صورتی صحیح خواهد بود که سیستم امتیازبندی به کار رفته، در دو اختلال مشابه بوده و ماهیت آن بر اساس ماهیت اختلالات کنشی متعاقب ضایعه‌ی مغزی باشد.

 

آزمون آپراکسی کلامی

شماره سوال
   

 

توصیف
   

نمره کمی

ملاک
   

نمره

(1)
   

لطفاً این صدا را تکرار کنید:

اِ (مثل ریل):   ]—[                               آ (مثل چای):   ]—[

م (مثل موز):    ]—[                             ب (مثل بچه):  ]—[

ش (مثل شانه): ]—[
   

 

# اشتباهات

هیچ = 0

2-1 = 1

5- 3 = 2
   

 

 

 

2  1 0

(2)
   

حالا می‌‌خواهم دوکلمه بگویم. لطفاً بعد از من تکرارشان کنید:

سی، سیم: ]—[

گِلی، گلیم: ]—[
   

# اشتباهات

هیچ = 0

1 = 1

2 = 2
   

 

 

 

2  1  0

(3)
   

لطفاً این کلمات را تکرار کنید:

حوض: ]—[                    طبل: ]—[                      انبه: ]—[
   

# اشتباهات

هیچ = 0

1 = 1

3-2= 2
   

 

 

 

2  1  0

(4)
   

لطفاً این کلمات را تکرار کنید:

روسری: ]—[                  پیچ گوشتی: ]—[                 پردردسر: ]—[
   

# اشتباهات

هیچ = 0

1 = 1

3-2= 2
   

 

 

 

2  1  0

(5)
   

لطفاً این کلمات را تکرار کنید:

کرگدن: ]—[                    سرپرستی: ]—[

سلسله مراتب: ]—[
   

# اشتباهات

هیچ = 0

1 = 1

3-2= 2
   

 

 

 

2  1  0

(6)
   

لطفاً این کلمات را تکرار کنید:

غاز –گاز –باز ]—[
   

درست = 0

نادرست = 2
   

 

2  0

(7)
   

لطفاً این کلمات را تکرار کنید:

استامینوفِن: ]—[                                  اسقف قسطنطنیه: ]—[
   

# اشتباهات

1-0= 0

2 = 2
   

 

2  0

(8)
   

لطفاً این سری کلمات را تکرار کنید:

گچ –ماه –نِی: ]—[                          گچ –نِی–ماه: ]—[
   

# اشتباهات

هیچ = 0

2- 1= 2
   

 

 

2  0

(9)
   

لطفاً این سری کلمات را تکرار کنید:

حوض –تاب –شیء: ]—[                 تاب –شیء –حوض: ]—[
   

# اشتباهات

هیچ = 0

1 = 1

2 = 2
   

 

 

 

2  1  0

(10)

 
   

صدای هر حرف را بگویید.

جیم: ]—[          دال: ]—[         سین: ]—[          میم: ]—[           واو: ]—[
   

#  اشتباهات

هیچ = 0

1 = 1

5-2 = 2
   

 

 

 

2  1  0

(11)
   

لطفاً این کلمات را بخوانید.

سی، سیم: ]—/ —[                       گِلی، گلیم:]—/ —[
   

#اشتباهات

هیچ= 0

2-1 = 2
   

 

 

2  0

(12)
   

لطفاً این کلمات را بخوانید.

غاز: ]—[                  سگ: ]—[                     زن: ]—[
   

# اشتباهات

هیچ = 0

1 = 1

3-2= 2
   

 

 

 

2  1  0

(13)
   

لطفاً این کلمات را بخوانید.

حوض: ]—[                طبل: ]—[                    انبه: ]—[
   

# اشتباهات

هیچ = 0

1 = 1

3-2= 2
   

 

 

 

2  1  0

(14)
   

لطفاً این کلمات را بخوانید.

روسری: ]—[            پیچ گوشتی: ]—[             پر دردسر: ]—[
   

#  اشتباهات

هیچ = 0

1 = 1

3-2= 2
   

 

 

 

2   1   0

(15)

 
   

لطفاً این کلمات را بخوانید.

کرگدن: ]—[            سرپرستی: ]—[           سلسله مراتب: ]—[
   

# اشتباهات

هیچ = 0

1 = 1

3-2= 2
   

 

 

 

2  1  0

(16)
   

لطفاً این کلمات را بخوانید.

غاز: ]—[                        گاز: ]—[                        باز: ]—[
   

# اشتباهات

هیچ = 0

3-1 = 2
   

 

 

2  1  0

(17)
   

لطفاً این کلمات را بخوانید.

استامینوفن: ]—[                     اسقفِ –قسطنطنیه: ]—[
   

# اشتباهات

1-0 = 0

2 = 2
   

 

 

2  1  0

(18)
   

لطفاً این کلمات را بخوانید.

گچ: ]—    [                   ماه: ]—[                      نی: ]—[
   

# اشتباهات

هیچ = 0

3- 1 = 2
   

 

 

2  0

(19)
   

لطفاً این کلمات را بخوانید.

حوض: ]—[                  تاب: ]—[                    شیء: ]—[
   

# اشتباهات

هیچ = 0

3- 1 = 2
   

 

 

2  0

(20)
   

لطفاً این جملات را بعد از من تکرار کنید:

امروز هوا خوب است: ]—[

هوا آفتابی است و آسمان آبی است: ]—[
   

# اشتباهات

هیچ = 0

2- 1 = 2
   

 

 

2  0

(21)
   

لطفاً این جملات را تکرار کنید:

درختهای سیب پشت پرچین باغ بزرگ شده اند: ]—[

شکارچی، در حاشیه جنگل، گرگ شکار کرد: ]—[
   

# اشتباهات

هیچ = 0

1 = 1

2 = 2
   

 

 

 

2  1  0

(22)
   

این جملات را تکرار کنید: خانه در آتش می‌‌سوزد؛ ماه می‌‌تابد؛ جارو تمیز می‌‌کند.

]—[            ]—[             ]—[
   

# اشتباهات

هیچ = 0

1 = 1

3-2= 2
   

 

 

 

2  1  0

(23)
   

از 1 تا 20 بلند بشمارید.
   

درست = 0

نادرست = 2
   

 

2  0

(24)
   

روزهای هفته را برایم نام ببرید.
   

درست = 0

نادرست = 2
   

 

2  0
 


 

 

حالا می‌‌خواهم داستان این کارت را که به دست شما می‌‌دهم بلند بخوانم و شمابه دقت با چشم آن را دنبال کنید.چون به محض تمام شدن داستان بایستیآن را با کلمات خودتان برایم تعریف کنید:دیروز پدرام که هفت ساله بود، همراه سگش، رفت رودخانه ماهیگیری کند که سُر خورد و اُفتاد داخل آب. بعد از ایستادن باران، آب رودخانه بالا آمده بود.اگرسگش داخل آب نمی‌پرید و او را کنار ساحل نمی‌کشاند، حتماً غرق شده بود.

لطفاً داستان را برایم تعریف کنید. شروع کنید.

(25)
   

فاصلة زمانی تا شروع به پاسخ: ]—[
   

زمان

2-1 ثانیه = 0

5-3 ثانیه = 1

31-6 ثانیه=2
   

 

 

 

2 1 0

(26)
   

تعداد کلمات پاسخ در 5 ثانیه اول: ]—[
   

#کلمات

9 < = 0

9-8= 1

7-0= 2
   

 

 

 

2 1 0

لطفاً برایم در مورد اختلاف نسل‌‌‌ها حرف بزن. ( در مورد هوا برایم صحبت کن.)

(27)

 
   

فاصلة زمانی تا شروع به پاسخ: ]—[

 
   

زمان

10-0 ثانیه = 0

22-11 ثانیه = 1

31-23 ثانیه = 2
   

 

 

 

2 1 0

(28)
   

تعداد کلمات پاسخ در 5 ثانیه اول: ]—[
   

# کلمات

9 < = 0

9-6 = 1

5-0 =2
   

 

 

 

2 1  0
 

 
 

جمع نمرات

 


[1]cut- off point

[2]content validity ratio

[3]subject matter experts

[4]Lawasche

[5]Content Validity Index

[6]Guttman Split-Half Coefficient

[7]Luria- Nebraska Neuropsychological Battery (I)

[8]Golden

[9]CVCC

[10]CV+ CV

[11]CV+ CVC

[12]CVC+ CVC

   


نظرات()

بانک مقالات آسیب شناسی گفتار و زبان

رسول علیدوستی