تبلیغات
کاملترین بانک مقالات فارسی آسیب شناسی گفتار و زبان - نحوه شناسایی تکواژها درزبان های ناآشنا

بخش مهمی از تحلیلی صرفی بررسی میانگین طول(MLU) شامل شناسایی تکواژها در زبانی ناآشنا و تعیین ماهیت اطلاعاتی است که آن تکواژها در بردارند با توجه به تعریف تکواژها به عنوان کوچکترین واحد معنادار زبان،شناسایی تکواژها مسلتزم تطبیق زنجیره های صوتی با مشخصه های معنایی است.روش اصلی برای حل این مسأله را می توان به صورت زیر بیان کرد.

1.زنجیره های تکراری اصوات را شناسایی کنید و آنها را با معانی تکراری جفت کنید.در این خصوص نمونه ی کوچکی از داده ها را در جدول زیر که در مورد زبان ترکی است در نظر بکیرید.این جدول شامل چهار واژه است که ترجمه ی آنها نیز داده شده است اما توجه داشته باشید که نمونه های واقعی تر نه تنها دارای حجمی بیشتر بلکه دارای جمله هایی است که ممکن است مرز واژها در آنها خیلی روشن نباشد.

 فارسی :     ترکی :
 شمع ها    /mumlar/
 سلاح ها    /toplar/
 انسان ها    /adamlar/
 کتاب ها     /kitaplar/

همانطور که مشاهده می کنید،هجای /lar / در هر چهار نمونه وجود دارد که با دقت به ترجمه آنها می توانید مشاهده کنید که مشخصه های معنایی خاصی یعنی،جمع نیز در هر چهار مورد وجود دارد.بنابراین استفاده از روش بالا می توانیم بگوئیم که / lar / تکواژنشانه جمع در ترکی است.آنگاه با مشخص شدن این امر می توانیم استنباط کنیم که      /mum /یک تکواژ به نام «شمع» است و.... البته گردآوری داده های فراوان از زبان ترکی صحبت این استنباط ها را تأیید می کند.

در تحلیل صرفی زبانهای نا آشنا باید از چندین دام دوری جست.

2.گمان نکنید که تربیت تکواژها در زبان مورد مطالعه مانند تربیت آنها در زبان خودتان است.به عنوان مثال در زبان کره ای تکواژ نشان دهنده ی جایگاه(معادل تقریبی «در»،«درون» وغیره)بعد از اسم قرار می گیرد نه قبل از آن   (eyse-hkkyo)«در مدرسه» به طور تحت النظر«مدرسه در»

3.گمان نکنید که هر تقابل معنایی موجود در زبان خودتان در زبانی که تحلیل می کنید نیز تظاهر می یابد،به عنوان مثال،معادل a وthe انگلیسی در ترکی وجود ندارد.در فارسی یک صورت ضمیری واحد هم برای مؤنث و هم برای مذکر بکار می رود و تمایز میان she وhe  وجود ندارد.

4.گمان نکنید که هر تقابل در زبان مورد تحلیل،در زبان خودتان هم تظاهر می یابد.برای مثال زبان عربی میان مفرد،تثینه و جمع تمایزمی گذارد در حالی که در زبان فارسی تثنیه تمایز گذار نیست و به کار نمی رود.

5.فراموش نکنید یک تکواژ ممکن است بیش از یک صورت داشته باشد (تکواژگونه). به عنوان مثال در زبان ترکی تکواژ جمع بسته به واکه ی ژایانی ای که این وند بدان می پیوندد ممکن است به جای /lar/ به صورت /er/  نیز تظاهر یابد.

نویسنده :فرانک کیانفر،عضوگروه گفتاردرمانی.مجله ی سخن.سال دهم،شماره ی 25، صفحه ی

   


نظرات()

بانک مقالات آسیب شناسی گفتار و زبان

رسول علیدوستی