تبلیغات
کاملترین بانک مقالات فارسی آسیب شناسی گفتار و زبان - بازتاب غیرقرینه ا ی تونیک گردن(Asymmetric Tonic Neck Reflex)

ارزیابی: اگر کودک را به پشت بخوابانیم، با چرخاندن گردن به یک سمت، دست و پای طرف صورت باز و صاف شده و از بدن دور می شود، در حالیکه دست و پای طرف مخالف صورت خم می شود. این بازتاب در موقع تولد ظاهر شده و در دوماهگی قویتر شده و در 6-4ماهگی از بین می رود.

تشخیص:

1- چشمانش بصورت آرام قادر به دنبال کردن خط وسط بدن نیست. این موضوع باعث مشکلاتی در خواندن می شود و از کلماتی که در وسط کاغذ قرار دارند عبور کرده و آنها را نمی خواند.

2- چشمان توانایی عبور از خط وسط عمودی بدن را ندارد. یعنی چشم راست در حرکت به سمت چپ مشکل دارد. کودک راست دست با این مشخصه ممکن است مشکلاتی را برای نوشتن در سمت چپ کاغذ پیدا کند.

3- هماهنگی چشم و دست ندارند و در سالهای اول مدرسه هنگام نوشتن مشکل خواهند داشت.

4- در حرکات جانبی چشم مثل تعقیب چشمی (پیگیری دیداری) دچار مشکل می باشند.

5- برای نگهداری خودکار یا مداد هنگام نوشتن،‌انگشتان باید منقبض باشند،‌بنابراین نوشتن را دچار مشکل می کند.

6- بین عملکرد نوشتاری و شفاهی او ناهماهنگی وجود دارد.

7- در کنترل تعادل خودکار مشکل دارد.مهار بازتاب:

مهمترین راهکارها:

1- با چرخش سر به یک سمت از صاف شدن دست در طرف صورت جلوگیری می کنیم.

2- کودک را در حالت چهار دست و پا قرار می دهیم و سر را به سمت چپ و راست می چرخانیم.

3- چمباتمه گوشه دیوار باشد و با دستها، پاها را از پشت بگیرد.

   


نظرات()

بانک مقالات آسیب شناسی گفتار و زبان

رسول علیدوستی - مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان