تبلیغات
کاملترین بانک مقالات فارسی آسیب شناسی گفتار و زبان - یکپارچگی حسی

همه اطلاعاتی كه ما از جهان پیرامون خود دریافت می‌كنیم به وسیله حواس ما به دست می آید.یكپارچگی حسی به مراحل نورولوژیكی ادراك و سازماندهی حواس توسط سیستمهای حسی اطلاق میشود .برای این كه اطلاعات حسی معنا دار و قابل استفاده باشد، باید در سیستم عصبی متمركز شده تنظیم و سازماندهی شود. ما معمولا" دروندادهای حسی فراوانی از محیط و افراد پیرامون خود دریافت می‌كنیم و بقا، سلامت و توانایی یادگیری ما به اطلاعات دریافتی و یكپارچگی حسی این اطلاعات بستگی دارد . یكپارچگی حسی كارآمد برای رشد و توسعه خود تنظیمی مناسب ، رشد مهارتهای اجتماعی ،یادگیری حركات بدنی ماهرانه و افزایش قدرت یادگیری ضروری است.


سیستم های حسی بدنشنوایی .....Auditory

بینایی.....Visual

لامسه.....Tactile

چشایی.....Taste or gustatory

تعادل و حرکت.....Vestibular

مفصل و ماهیچه.....properioception

Introceptionبد عملكردی یكپارچگی حسی

وقتی كه مراحل یكپارچگی‌حسی مختل می‌شود مشكلاتی دریادگیری، رشدحركتی،هماهنگی ،اجتماعی شدن یا رفتار ممكن است اتفاق بیفتد.برخی از علائم مشخصه اختلالات یكپارچگی حسی عبارتند از
كاهش واكنش متقابل به درونداد حسی و تشخیص ناچیز یا عدم تشخیص
مشكلات تعادلی
كاهش دسترسی به موفقیت علمی، مهارتهای حركتی یا خودیاری و تاخیر در یادگیری مهارتهای زندگی
سطح فعالیت بالاتر یا پایین‌تر از حد معمول
عدم سازماندهی رفتار
عدم اعتماد به نفسدرمان اختلالات یكپارچگی‌حسی

این نوع درمان به وسیله درمانگری كه تئوری یكپارچگی‌حسی را از طریق آموزشهای خاص فراگرفته است انجام می‌شود

درمان اغلب مستلزم فعالیتهایی است كه اختصاصا" سیستم وستیبولار، پروپریوسپتیو و حس لمس داخلی را آماده می نماد.و نیازهای خاص هر فرد را برای بهبود در بر می‌گیرد

زمانی كه روند نورولوژیكی بدعملكردی‌حسی مشخص شد، هم كودكان و هم بزرگسالان موفقیت بیشتری در عملكرد صحیح كسب می‌كنند.

فواید یكپارچگی

فواید برای افراد

.کاهش نیاز برای تحریك یا خود

تواناییبهتر برای توجه، همكاری و یادگیری

افزایش استقلال در فعالیتها

بیان فوری مهارتها و تواناییهای جدید

بهبود مهارتهای اجتماعیبهبود بی‌دقتیهای حس لمس

توانایی تعدیل و تنظیم تغییرات و دگرگونیها

توانایی بیشتر برای تجربه لذت و تعاملات مثبت با دیگران

توانایی برای تاثیرگذاری بر موقعیتها و سود جستن از آموزشها و به‌كارگیری آنهافواید برای درمانگران و خانواده ها

ª توانایی مفید بودن ،كشف تواناییهای فردی و پتانسیل های بهبودی

ª توانایی تمركز بر فعالیتهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز جهت كنترل رفتارهای پرخاشگرانه

ª توانایی استفاده از اصول ارتباطی و افزایش تجارب یادگیری طبیعی جهت پیشرفت مهارتهای

ª توانایی استفاده موثرتر از تلاش و وقت افراد و ابزار و لوازم در دسترس

برنامه درمانی شنیداری

این برنامه بخشی از یك برنامه درمان خانگی برای افرادی است كه تحت درمان یكپارچگی‌حسی قرار دارند.و بر اساس تكنیك الفرد توماتیس اجرا شده و روش صدادرمانی CDS را مورد استفاده قرار می‌دهد. در این روش از هدفونهای با امپدانس بالا و سریهای CDS كه به طور ویژه‌ای ضبط و فعال شده‌اند استفاده می‌شود صداهای مورد استفاده صداهای فرانواختی هستند كه فركانسهای بالا تا 29 كیلو هزتز را در بر می‌گیرنداین صداهای فرانواختی به مغز ما، سیستم اعصاب مركز ی ما و به طور كلی به تمام بدن انرژی می‌بخشد و در تقویت مواردی از قبیل : تعادل ،خودتنظیمی ،مهارتهای حركتی ،توجه ،خوابیدن ،توانایی یادگیری ،مهارتهای ادراكی و توانایی توجه و تمركز تاثیر بسزایی دارد.

Interactive

برنامه IM (میزان‌شمار كنشگر ) یك تكنولوژی آموزشی فردی مبتنی بر كامپیوتر است كه برای پیشرفت روند مهارتهای حیاتی موثر در برنامه ریزی حركتی توالی و توجه طراحی شده است.

برنامهIM بر اساس قوانین موسیقی سنتی و با استفاده از تكنولوژی كامپیوتر كاربری دارد و به شكل ذیل عمل می‌كند. گیرنده های دست و پا اطلاعات مربوط به عملكرد فرد را در ضمن آموزش به كامپیوترمنتقل می‌كنند و هدفونهای مربوطه بلافاصله پسنورد شنیداری لازم را به منظور دقت عمل بیشتر به فرد برمی‌گردانند.برنامه متناوبا" پیشرفت عملكرد فرد را نشان می‌دهد و به طور خودكار دشواری پارامترها را جهت جلوگیری از ایجاد شرایط رقابت تعدیل می تماید.این امر به فر د اجازه می‌دهد كه بر اساس سرعت یادگیری مطلوب خودش با برنامه كار نماید .اگر پسنورد شنیداری در زمان مناسب ارائه نشود، برنامه فرد را راهنمایی می‌كند كه با خوداصلاحی عملكردش را بهبود بخشد.نتایج حاصل از مطالعات پژوهشی IM برمبنای برنامه‌های آموزشی است كه به صورت 15 جلسه یكساعتی برگزار می‌شود و در مدت یك هفته كامل می‌گردد.در این برنامه اطلاعات ضبط و نگهداری می‌شود و عملكرد فرد در طی برنامه های پس از آموزش پیگیری شده و اجرای مراحل آموزش به صورت دوره ای نشان داده می‌شود. فواید به دست آمده از این برنامه شامل : بهبود توجه و تشخیص ذهنی ،بهبود برنامه ریزی و توالی حركتی ،راه رفتن صاف و بدون اشكال ،بهبود عملكرد فرهنگی ،بهبود مهرتهای زبانی ،فراگیری سریع مهارتهای ورزشی و كاهش اضطراب میباشد.

مطالعات موردی در طی یك دوره 5 ساله نشان داده كه پیشرفتهای حاصله در طی این برنامه پایدار می باشند.

منبع : www. Rice Rehab Center.com


   


نظرات()

بانک مقالات آسیب شناسی گفتار و زبان

رسول علیدوستی - مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان