تبلیغات
کاملترین بانک مقالات فارسی آسیب شناسی گفتار و زبان - ارزیابی توجه و تمرکز مربوط به گفتار

آخرین بخش از ارزیابی کودکان عقب مانده ذهنی ارزیابی توجه و تمرکز کودک میباشد که زیربخشهای دقت، حافظه بینایی و حافظه شنیداری را شامل میشود.

اهمیت این بخش در ارزیابی ناشی ازاهمیت حافظه در یادگیری و افزایش شناخت، درک محیط پیرامون میباشد. همه یادگیریها نشانه از حافظه دارد، در نبود حافظه و با وجود کمبود و نقص در میزان و کفایت حافظه یادگیری صورت نمیگیرد، تجربه ها به فراموشی سپرده میشوند و دوره های مختلف زندگی حتی روزها و لحظهها به هم پیوندی نخواهد داشت، مکالمه حتی در پایینترین سطح آن (کلمه)، یا در پیشرفتهترین سطحش یعنی ایجاد ارتباط ازطریق به واژه کشیدن اندیشهها ... همه در سایه حافظه صورت میپذیرند.

حافظه دارای سه مرحله رمزگردانی یا به حافظه سپردن، نگهداری مفاهیم در حافظه و بازیابی یا فراخوانی از ذهن میباشد. در مبحث ما برای برقراری مرحله اول یا مرحله رمز برگردانی، ابتدا میبایست شناخت و درکی نسبت به آن مفهوم خاص وجود داشته باشد و به عبارت دیگر میباید مفهوم و معنی خاص به یک پدیده بینایی یا شنیداری ... منطبق شده یا اضافه گرددد به همیت دلیل در ارزیابی و درمان موارد مورد استفاده ضروری است در حیطه شناخت و درک کودک باشند و به حافظه او سپرده شده باشند تا وی عکس العمل مناسب، درخواست شده را انجام دهد.برای مثال او باید واژه(دست) را شناخته و به حافظهاش سپرده باشد تا زمانی که در معرض دستور (دستت را نشان بده) قرار گرفت، بتواند،واکنش لازم را بروز دهد.

در دومین مرحله یا مرحله نگهداری حافظه، دقت به شرایط آزمایش، سکوت، خالی بودن میز درمان از هر عامل اضافی، متمرکز بودن بیمار به روی دستورات آزمونگر، در مرحله ارزیابی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، و در دوره درمان نیزعلاوه بر دقت به موارد ذکر شده فوق، تکرار و تمرین، برای نگهداری در حافظه ارزش فوق العاده داراست.

در مرحله سوم یا مرحله بازیابی یا "فراخوانی" گاه کمترین اشاره و راهنمایی به کودک کمک شایانی خواهد کرد و در این صورت در برگه ارزیابی تاکید به ارائه پاسخ درست کودک در صورت ارائه کمک درمانگر ضروری خواهد بود. در دوره درمان نیز گاه لازم است در قدمهای اولیه از راهنماییهای مشخص برای یادآوری موارد آموخته شده به کودک استفاده نموده و به تدریج از میزان کمک و راهنمایی به کودک کاست، این رویه موجب خواهد شد علاوه بر تخفیف احساس شکست در این قبیل کودکان، ارتباط عاطفی مناسبی بین درمانگر و کودک برقرار شود.

کودک عقبمانده ذهنی به دلیل عوامل متعددی که در مباحث گذشته ذکر شد، اطلاعات بسیارکمی را در ذهن دارد و به دلیل همین توجه و تمرکز محدودش حتی قادر به فعل درآوردن این اطلاعات نیز در زمان محدود سوال و ارزیابی واقع شدن نمیباشد. درمانگر گفتار و زبان موظف است ابتدا با تعیین سطح حافظه کودک خاصه در دو زمینه بینایی و شنیداری، حد توانایی کودک را دراین دو زمینه مشخص کند و سپس با تعیین نقطه شروع تمرینات برای افزایش توجه و تمرکز و حافظه در دو زمینه ذکر شده، توانایی و استعداد کودک را در یادگیری و کسب هرچه بیشتر مفاهیم ارتقا بخشد. توانایی کودک در انجام فعالیت­های مربوط به تمرینات حافظه به منزله زمینه مساعدی خواهد بود که بذر مفاهیم را به نحو مطلوب و شایسته ای در خود میپرورد و نتایج تثبیت شده تری را نیز به دنبال خواهد داشت.

تجربه ثابت کرده، افزایش توجه و تمرکز و حافظه بینایی و شنیداری در کودکانی که اختلال گفتار و زبان دارند، از میزان فعالیت های حرکتی اضافی آنها کاسته است، به دلیل احساس امنیت ناشی از شناخت محیط پیرامون، پرخاشگری هایشان کاهش یافته است. به دنبال افزایش دقت و توجهی که به محیط اطراف معطوف میدارند برخی زمینه های شناختی بدون آموزش در آنها شکل گرفته است. کنجکاوی نسبت به محیط اطراف و سوال در زمینه های مختلف رو به ازدیاد نهاده است و آموزش های مراحل بندی سریعتر و با صرف انرژی و تکرار کمتری انجام گرفته است و بسیاری نتایج ارزشمند و قابل ملاحظه دیگر در این ارتباط صورت میگیرد.

اگرچه که در تخصص گفتار درمانی حافظه کودک مورد توجه بوده و میباید به دقت ارزیابی شود ولی مقدم بر حافظه بینایی و شنیداری، دقت بینایی و شنیداری میباشد و به دلیل عدم استاندارد شدن فعالیتها در این زمینه نمیتوان از فعالیت شخص که جنبه همگانی داشته باشد نام برد، اگرچه که انتخاب فعالیت به منظور ارزیابی به عهده ارزیاب است ولی کل فعالیت، نتایج و عکس العمل های کودک، مدت زمان صرف شده، میزان کمک و راهنمایی ارزیابی ها به کودک، همه میبایست بر وضوح در پرونده شخص باشد و به دقت ثبت گردد و ازبه کار بردن اصطلاحات بی موردی همچون ضعیف، خوب،متوسط جدا خودداری کرد.

الف- ارزیابی دقت بینایی:

در زیربخش ارزیابی دقت بینایی چهار فعالیت مختلف با وسایل متفاوت مورد استفاده قرار میگیرند که در هر یک از فعالیت های ثبت زمان انجام آزمون توسط کودک از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. همچنین تعداد دفعاتی که ارزیاب انجام آزمون رابه کودک یادآور میشود و یا فعالیتهای اضافی و بی ربطی که کودک به هنگام اجرای آزمون از خود بروز میدهد.

1-ارزیابی دقت بینایی با استفاده از مکعب: در دفعات مختلف به ترتیب3و4و5 مکعب 5/2×5/2cm و در نوبت های جداگانه در اختیار کودک قرار میگیرد. در ارتباط با هر تعداد مکعب، ارزیاب چهار طرح مختلف را در دفعات مختلف با مکعب هایی که خود در اختیار دارد میسازد و الگوی ساخته شده روی میز باقی نگهداشته میشود تا کودک با نگاه کردن به آن طرح مورد نظر را بسازد، حداکثر زمانی که کودک فرصت خواهد داشت تااز طریق آزمایش و خطا طرح مورد نظر رابسازد 30 ثانیه خواهد بود. پس ازآن طرح دیگری با همان تعداد مکعب توسط درمانگر ساخته میشود و کودک باید از روی طرح مکعب های ارزیاب در مدت 30 ثانیه الگوسازی کند. از هر چهار طرحی که ارزیاب در ارتباط با هر تعداد مکعب باید بسازد دو طرح ساده و دو طرح پیچیده خواهند بود. طرح های انتخابی آزمونگر(از میان طرح های احتمالی که با هر تعداد مکعب میتوان ساخت) میباید در برگه ارزیابی ثبت شود تا ارزیابی مجدد در پایان ترم یا ترم های آینده بر اساس همان طرح صورت گیرد.

2-اریابی دقت بینایی با استفاده از رنگ آمیزی متناوب: آزمونگر در این نوع از آزمون روی برگه ای که تعداد 8 دایره به قطر 1cm رسم و در یک خط افقی شده است، در هر یک از دو دایره ابتدایی را با دو رنگ مختلف رنگ میکند(برای مثال دایره اول را آبی و دایره دوم را سبز) سپس وسایل را در اختیار کودک قرار داده و از او میخواهد سایر دایره ها را نیز با همان ترتیب رنگ آمیزی کند. طبیعی است کیفیت رنگ آمیزی مد نظر نبوده و تنها ترتیب رنگ ها مهم میباشد . برای کودکانی که از دقت و توجه بسیار کمی برخوردارند میتوان به جای رنگآمیزی که زمان بیشتری را به خود اختصاصمیدهد از چیدن مهره ها و یا پولک های رنگی کوچک به روی میز استفاده نمود.

3-ارزیابی دقت بینایی با استفاده از pazzel: ارزیاب در دو نوبت مختلف و به طور جداگانه دو پازل متفاوت که میتواند پازل خانه و پازل آدمک باشد را دراختیار کودک قرار میدهد و نام پازل را چند بار تکرار میکند، سپس تکه های پازل را از صفحه آن جدا کرده و به صورت نامرتب روی میز قرار میدهد و به کودک میگوید:حالا تو آدم یا خانه را درست کن. در صورت عدم درک سوال ارزیاب از جانب کودک، ارزیاب میتواند تنها یک بار خود یکی از پازل ها را جاگذاری کند و مراحل آزمون را دوباره تکرار کند. در برگه ارزیابی در صورت انجام آزمون توسط ارزیاب ثبت خواهد شد که انجام آزمون با یکبار الگو دادن همراه بوده است. تعداد قطعات پازل نباید از 6-7 قطعه بیشتر باشد و نیز مدت زمان چیدن و مرتب کردن هر پازل جداگانه ثبت خواهد شد.

4-ارزیابی دقت بینایی از طریق تطابق تصاویر مشابه غیر یکسان: مواد آزمون- تصاویر مورد استفاده در این آزمون در دو سری شش تایی تهیه خواهد شد. سری دوم از این تصاویر شش تایی اگرچه که از جهت موضوع مشابهت دارند ولی دارای اختلافاتی در برخی صفات میباشند. برای مثال در موارد این آزمون تصویر دو صندلی ، تصویر دو سیب و یا موارد دیگر موجود میباشند که از نظر اندازه، رنگ و زاویه دید از یکدیگر متفاوت هستند. تصاویر از زمینه ها یا طبقات مختلف اشیا و پدیده ها انتخاب میشوند.

*پیش نیاز انجام ارزیابی دقت بینایی کودک از طریق تصاویر مشابه غیر یکسان، اطمینان از توانایی در بخش1 و زیر بخش ب در قسمت ارزیابی درک غیر کلامی از طریق تطابق میباشد.

نحوه اجرا- در نوبت های مختلف تعداد سه تصویر در دفعات مختلف روی میز قرار داده میشود و تصاویر مشابه همان سه تصویر در اختیار کودک قرار داده میشود و از او خواسته میشود آنها را که مثل هم هستند کنار و یا روی هم قرار دهد.

الف) ارزیابی حافظه بینایی:

زیربخش ارزیابی حافظه بینایی در دو قسمت با استفاده از وسایل متفاوت انجام خواهد شد. در این زیربخش نیز همچون ارزیابی دقت بینایی ثبت زمان انجام آزمون توسط کودک، فعالیت های اضافه و بی ربطی که کودک به دلیل توجه و تمرکز محدودش به هنگام اجرای آزمون مورد توجه ارزیاب بوده و با دقت در برگه ارزیابی ثبت خواهد شد. تفاوت ارزیابی حافظه بینایی با دقت بینایی این خواهد بودکه، انجام آزمون در غیاب الگوی داده شده انجام خواهد شد. یا باید قسمتی از آزمون در حافظه بینایی خود نگه دارد و سپس دستور ارزیاب را در ارتباط با هر قسمت انجام دهد. نکته پر اهمیت در انجام این آزمون محدود بودن زمانی است که کودک در معرض الگو ارائه شده قرار میگیرد و معمولا 7 ثانیه میباشد، سپس ارزیاب الگو را از معرض دید کودک خارج ساخته و از او میخواهد که او آزمون را انجام دهد.

1- ارزیابی حافظه بینایی با استفاده از مکعب: مواد آزمون- 10 مکعب یکرنگ در ابعاد 5/2×5/2cm

نحوه اجرا- نحوه اجرا همچون ارزیابی دقت ینایی با استفاده از مکعب میباشد تنها تفاوت این خواهد بود که ارزیاب پس از اینکه طرح مورد نظر را ساخت اجازه میدهد تا کودک به مدت 7 ثانیه به طرح او نگاه کند، سپس طرح را خراب کرده و از کودک میخواهد تا با مکعب هایی که در اختیار دارد همان طرح الگو داده شده را بسازند.

2- ارزیابی حافظه بینایی از طریق پوشاندن تصاویر:

مواد آزمون- دو سری 10تایی از تصاویری که از زمینه های مختلف میباشند. این دو سری، دو به دو تصاویر مشابه و یکسان میباشند.

نحوه اجرا- تصاویر مورد نظر در نوبت های جداگانه و در تعداد دوتایی، سه تایی، چهارتایی و پنج تایی روی میز و مقابل کودک قرار داده میشود.در هر نوبت به کودک اجازه داده خواهد شد تا حدود 7 ثانیه به تصاویر نگاه کند. سپس ارزیاب یکی از تصاویر را میپوشاند و تصاویر مشابه و یکسان آن را در اختیارش قرار داده به همراه چند تصویر دیگر روی میز مقابل کودک میچیند و از او میخواهد تا تصویری که پوشانده شده است را به درمانگر نشان دهد.

در هر نوبت پوشاندن تصاویر تا جایی ادامه خواهد داشت که کل تصاویری که در هر سری که (مثلا سری سه تایی) روی میز قرار داده شده و کودک باید در حافظه خود نگه دارد،پوشانده شود. انجام ارزیابی برای هر تعداد تصاویر در هر نوبت و هر تعداد تصاویر پوشانده شده ( )

3-ارزیابی حافظه بینایی از طریق چیدن مهره ها:

مواد آزمون-تعدادی مهره که از جهت رنگ(ویاشکل ویا سایز)از چهار سری متفاوت باشد ازهرسری ده مهره.

نحوه اجرا-ارزیاب مهره ها را در نوبت های جداگانه ودر سری های 2تایی،3تایی،4تایی که در هر یک از مهره های داخل هر سری ازجهت رنگ(ویاشکل،ویا سایز) با دیگری متفاوت باشد به ترتیب خاصی روی میز ودر مقابل کودک قرار می دهد(برای مثال در سری سه تایی ابتدا زرد بعد آبی بعد قرمز)،از او می خواهدتا به مدت 7ثانیه به مهره ها نگاه کند سپس ارزیاب مهره را می پوشاند واز کودک میخواهد تا مثل همان طرح الگوی داده شده مهره2تایی را که خود در اختیار دارد رابچیند.

ب)ارزیابی دقت شنیداری:

زیربخش ارزیابی دقت شنیداری مقدمه زیربخش حافظه شنیداری استودو قسمت متفاوت راشامل میشود که هر یک میزان توانایی کودک در توجه وتمرکزبسوی محرکات شنیداری را ارزیابی خواهد کرد.ازجمله نکات مهمی که باید مورد توجه ارزیاب قرارگرفته وبدقت در برگه ارزیابی ثبت شده میزان زمانی است که کودک در معرض محرک شنیداری قرارداده میشود همچنین ثبت فاصله زمانی بین قطع شدن محرک وپاسخ مناسب کودک وجود وعدم وجود فعالیت های بی ربط با آزمون که کودک انجام میدهد ویا مشغولیتهای که او به هنگام اجرای آزمون انجام داده است از جمله مواردی است که می باید مورد توجه ارزیاب قرار گیرد.

1-ارزیابی دقت شنیداری از طریق تشخیص صدا:

مواد آزمون-افکت یاصداهای محیطی ضبط شده به روی کاست-ضبط صوت-4نوع اشیاء و وسایل صداساز در دو سری...

نحوه اجرا-a)ارزیاب به کودک می گوید"پس از اینکه ضبط صوت روشن شدهربار صدای مثلا بوق ماشین را شنیدی به من اطلاع بده".در این نحوه از آزمون کودک باید صدای مورد نظر ارزیاب را ازمیان صداهایی که به نوبت از طریق ضبط صوت پخش می شوند را شناسایی وبه ارزیاب اطلاع دهد.

مدت زمانی که کودک در معرض هر محرک شنیداری قرار میگیرد 7-5 ثانیه ودر سه نوبت مختلف میباشد.

b)ارزیاب هریک از وسایل صداساز را مقابل کودک بطور جداگانه وچندین باربه صدا درمی آورد سپس هریک از وسایل را جداگانه در اختیار کودک قرار میدهد تا اونیز بارها وبارها وسیله رابصدا درآورد.سپس وسایل صداساز را درسریهای3-2تایی روی میز مقابل کودک قرار میدهدوخود پشت سراوقرار میگیرد طورب که کودک او را نبیند،از وسایلی که خود در اختیار دارد درنوبت های جداگانه وهرنوبت یک وسیله را به صدا در آوردو از کودک می خواهد تا وسیله مورد نظر رادر سریکی که مقابل او قرار گرفته است نشان دهد.

مدت زمانی که کودک باید در معرض محرک صوتی باشد5ثانیه می باشد.

2-ارزیابی دقت شنیداری از طریق تشخیص شنیداری-حرکتی:

مواد آزمون-وسایل صداساز.

نحوه اجرا-ارزیاب از کودک می خواهد تا فعالیتی خاص را شروع کند مثل ریختن مهره ها داخل شیشه،جمع کردن مهره از روی میز،انداختن مکعب داخل جعبه،راه رفتن،...سپس به او می گوید تا با شنیدن صدای زنگ(باسنتورک یاصوت...)فعالیت خود را متوقف کند وسپس با شنیدن محرک شنیداری دیگری فعالیت خود را ازسر بگیرد.

فواصل زمانی بین هر محرک شنیداری اهمیت ونظم خاصی ندارد.

ب)ارزیابی حافظه شنیداری:

در زیربخش ارزیابی حافظه شنیداری توانایی نگه داری لغات ویا سطوح بالاترگفتار(جمله یاجملات)در حافظه شنیداری بررسی میشود واین زیر بخش شامل دو قسمت است.برای ارزیابی قسمت های پیچیده ترمی باید ارزیاب از شناخت کودک در زمینه برخی از اجزاء دستوری اطمینان داشته باشد.باید توجه داشت که ارزیابی حافظه شنیداری در دوزمینه متفاوت یعنی باA - استفاده از تصاویر وB-بدون استفاده از تصاویر وبصورت حرکتی می تواند انجام شود.

A-1)ارزیابی حافظه شنیداری با استفاده ازتصاویر:

مواد آزمون-16تصویر از زمینه های مختلفو

نحوه اجرا-a)ارزیاب تصاویربدون زمینه را در نوبت های مختلف وجداگانه ودرسریهای3تایی،4تایی،5تایی روی میز میچیند در هریک از نوبت هاودر ارتباط باهرسری ابتدا نام یک تصویررا برای کودک می گویدوکودک می باید بعد از شنیدن نام تصویرها،تصویر یا تصاویرمربوطه را به ارزیاب بدهد.در هر سری نام بردن تصاویرتوسط ارزیابآنقدر اضافه می شود تا تعداد تصاویر نام برده شده توسط اوبا تعدادتصاویر چیده شده روی میز برابرشود.ارزیاب می تواند در آخرین مرحله از نام بردن تصاویردر هر سری از سوال منفی استفاده کند به عبارت دیگر در کنار نام بردن تصاویری که چیده شده از تصویری نام ببرد که جزءآن تعدادتصاویر چیده شده نیست.

b) پس از آنکه مشخص شد کودک توانایی نگهداری همان تعداد از تصاویر در هر سری را داراست(برای مثال توانایی نگهداری سه تصویر از سه تصویر چیده شده را داراست) ارزیابی حافظه شنیداری در سری بعد (مثلا سری چهارتایی) و نام بردن یک تصویر شروع شده و به تدریج به تعداد تصاویر نام برده شده توسط ارزیاب افزوده میشود.

میتوان ارزیابی حافظه شنیداری را تا سری پنج تایی انجام داد و سپس مجددا ارزیابی را از سری سه تایی شروع کرده و این بار فاصله کودک از میز تصاویر را تغییر داد.

c) میتوان پس از ارزیابی حافظه شنیداری کودک در هر سری به جای ارزیابی در سطح یا سری بالاتر فاصله کودک را تا تصاویر افزایش داد، برای مثال اگر کودک کنار میز ایستاده و با شنیدن نام تصاویر بلافاصله آنها را در اختیار درمانگر قرار میدهد(این بار فاصله کودک را از میز تغییر داده و ارزیابی را تکرار میکنیم) قبل از ارزیابی تعداد تصاویر بیشتر، میتوان همان تعداد تصاویر را هنگامی که کودک در فاصله یک متری،5/1 متری، 2 متری و5/2 متری قرار میگیرد انجام داد و بعد به سری بعدی که تصاویر بیشتری چیده خواهند شد، رفت. بدین ترتیب کودک میباید کلمات مربوط را مدت زمان بیشتری در حافظه شنیداری خود نگهدارد.

d) ارزیابی حافظه شنیداری با استفاده از تصاویر میتواند به این صورت انجام گیرد که ابتدا در هر نوبت و در ارتباط با هر سری (سه تایی، چهارتایی و پنج تایی) از تصاویر تنها یک تصویر نام برده شود و بلافاصله ارزیابی در سری بعدی انجام شود و مجددا به سری اول (سه تایی) برگشته و دو تصویر از هر کدام سری ها نام برده شود و ... تا اینکه در هر سری تعداد تصاویر نام برده شده با تعداد تصاویر چیده شده در هر سری یکسان شود و بعد فاکتور فاصله(با مدت زمان نگهداری کلمات در حافظه شنیداری) را در ارزیابی وارد ساخت.

* کارت های مورد استفاده در این قسمت از ارزیابی میباید در حیطه شناخت کلامی (واژگانی) کودک باشد هرچند که در واژگان بیانی کودک نیست.

* در ارزیابی حافظه شنیداری با استفاده از تصاویر باید دقت داشت:

اولا: کودک به گفتار آزمونگر متمرکز باشد. برای این منظور آزمونگر وکودک باید ارتباط چهره به چهره داشته باشند.

دوما: قبل و بعد از بیان ر کلمه و جمله و یا در بین هر دو یا چند کلمه (جمله ،عبارت) سکوت وجود داشته باشد،تا از وارد شدن عوامل مزاحم به حافظه و ذهن کودک جلوگیری بعمل آید.

A-2) ارزیابی حافظه شنیداری با استفاده از کارتهای مربوط به فعالیتهای مختلف:

مواد آزمون- 12تصویر که فعالیت خاصی را نشان میدهد.(Action Pictures)

نحوه اجرا- همچون ارزیابی حافظه شنیداری با استفاده از تصاویر، ارزیاب در نوبت های مختلف و جداگانه تصاویر را در سری های سه تایی، چهار تایی، پنج تایی روی میز قرارمیدهد و در هر نوبت در ارتباط با هر سری(مثلا سه تایی) ابتدا یک تصویر را توصیف میکند( مثلا آقا غذا میخورد) و بعد دو تصویر را توصیف میکند(مثلا آقا غذا میخورد، پسر گریه میکند) و بعد سه تصویر را توصیف میکند، و در هر نوبت ذکر شده کودک باید تصویر یا تصاویر توصیف شده را به ارزیاب بدهد.

مراحل و سایر ویژگی های انجام آزمون همچون ارزیابی حافظه شنیداری با استفاده از تصاویر میباشد.

B-1) ارزیابی حافظه شنیداری با استفاده از دستورهای حرکتی:

مواد آزمون-وسیله ای چون کتاب، لیوان، ماشین بزرگ، مداد، پاک کن ...

نحوه اجرا- ارزیاب در نوبت های مختلف و جداگانه به کودک دستورات یک قسمتی، دوقسمتی، سه قسمتی و چهارقسمتی را میدهد. دستورات میتواند تک کلمه ای یا یک جمله کامل باشد که از ساده به پیچیده تغییر میکند. مثال دستورات تک کلمه ای بشین، پاشو،بخند، بیا،برو که در نوبت های مختلف در ترکیبات یک قسمتی، دو قسمتی،سه قسمتی و چهارقسمتی به کودک ارائه خواهند شد. از هر نمونه سه مورد به کودک ارائه خواهد شد. مثال دستورات با استفاده از جملات ساده مثلا "در را ببند" ، "توپ را بده" ، "دستت را بر بالا" ، "مهره را توی لیوان بینداز" ، "عروسک بزرگ را بده به من".

درجملات ساده حداقل یک یاقید مورد استفاده قرارگرفته است که حتما یکسان وثابت نیست،دستورات دراین تست می تواند هریک به تنهایی ویا درآن واحد دو یا سه دستور به طور همزمان به کودک ارائه شود، از هر نمونه یک دستوری، دو دستوری، سه مورد به کودک ارائه خواهد شد، مثال دستورات با استفاده از جملات پیچیده:

توپ را بگذار کنار عروسک بزرگ.

ماشین آبی را توی جعبه بگذار.

لیوان کنار کتاب را روی جعبه بگار.

دستورات این قسمت نیز میتواند هر یک به تنهایی و یا در آن واحد دو یا سه دستور به طور همزمان به کودک ارائه شود. در این قسمت نیز از هر نمونه تک دستوری و دو دستوری... سه مورد به کودک ارائه خواهد شد. درک دستورات پیچیده دو قید و یا دو صفت و یا درک جمله بکار رفته اند. دستورات با استفاده از جملات ساده و پیچیده میتوانند جداگانه و یا در ترکیب با یکدیگر به کودک ارائه شوند.

همان طور که قبلا ذکر شد در ارزیابی حافظه شنیداری در قسمت های ارائه دستورات تک کلمه ای،جملات ساده و جملات پیچیده حداقل3-4 نمونه دستور به کودک ارائه میشود و دستورات همراه با پاسخ کودک در برگه ارزیابی ثبت خواهند شد.

*در ارزیابی دقت و حافظه بینایی با استفاده از مکعب ها باید دقت داشت:

- طرح های الگو داده شده توسط درمانگر به طور واضح در برگه ارزیابی ثبت شود.

- زمانی که طرح ها در معرض بینایی کودک قرار داده شده و باید به آن ها دقت کند ثبت میگردد.

- مشخص شده از هر تعداد مکعب چند مکعب را با توجه به الگوی داده شده، در جای درست قرارمیدهد.

- پس از چندبار آزمایش و خطا، یک بار طرح مورد نظر را به درستی ساخته است.(معمولا در ارزیابی هر زمینه از بخش ها و زیر بخش ها 3بار انجام خواهد ش


   


نظرات()

بانک مقالات آسیب شناسی گفتار و زبان

رسول علیدوستی - مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان