یادگیری فرآیندی است که توسط آن در مورد جهان اطرافمان دانش کسب می کنیم. یکی از مفاهیم اصلی در ارتباط با یادگیری حافظه است و حافظه فرآیندی است که توسط آن این دانش کدگذاری و ذخیره می شود و در زمانی دیگر بازیابی می شود. ( 2000 . & Jessell Kandel, Schwartz )

ویژگی های کلی یادگیری :

·        وابسته به تجربه است و دو فاکتور مدت زمان و بسامد قرارگیری در معرض این تجربه بسیار مهم است. همچنین تحت تاثیر نگرش یادگیرنده نیز قرار دارد.

·        یادگیری  یک فرایند پویا و طولانی مدت است.

 برای فهم فرآیندهای یادگیری باید در مورد مفاهیم مرتبط با یادگیری توضیح داده شود :

·        پلاستیسیتی عصبی : توانایی سیستم عصبی برای شکل دهی ارتباط جدید و بازسازی ارتباط قدیمی در پاسخ به تجربه یا آسیب.( Byrnes.2001)

ادامه مطلب   


نظرات()

1- نوک زبانی tip of the tongue

*         2- پدیده لغزش زبانی slip of the tongue

*         نوک زبانی tip of the tongue

*         زمانیکه در حین صحبت به طور ناگهانی واِه ای را فراموش کنیم در حالیکه اطلاعاتی پیرامون آن واِه در ذهن ما وجود دارد.

*         اطلاعاتی در زمینه طول واژه ، آواهای سازنده، معناو ...

*         روانشناسان معتقدند که تلاش ما برای به یاد آوری چنین واژه ای یک تلاش مرحله به مرحله است؛ طوریکه چندین حدس نادرست به صورت مرحله به مرحله می زنیم تا به واژه مورد نظر دست پیدا کنیم.

 

ادامه مطلب   


نظرات()

  چگونگی مدل:

فرایند پایین به بالا:

š            اول: هر فرد مشخصات فیزیکی را تجزیه تحلیل می کند. ( مربوط به ورودی بینایی است که از طریق حرکات چشم بدست می آید)

š            دوم: رمزگردانی این اطلاعات ورودی و دست یابی به صدا یا رمز واجی

š            سوم: با دخالت عناصر زبانی سطح بالا مانند پردازش های نحوی و معنایی به معنا دست می یابد.

š            فرایند بالا یه پایین:

š            فرد به کمک دانش زبانی خود آنچه را که خوانده است درک می کند. و مستقیما از اطلاعات بینایی به پردازش نحوی معنایی دست می یابد.

در خواننده های مبتدی یا شرایطی که متن دشوار باشد: خواننده از رمز میانجی ( می تواند رمز واجی یا صدا باشد)ٰ استفاده می کند.         سپس فرایند های نحوی معنایی؛ سپس پردازش بینایی کلمات بعدی ؛ پردازش نحوی معنایی کلمات بعدی.

بدین ترتیب قسمت های مختلف جمله به هم ملحق شده و تلفیق می گردد.

 

   


نظرات()

مقدمه

نظام فرایندهای روان شناختی مربوط به کلمه در جریان تکوین تغییر می کند.آنچه در مراحل آغازین مسلط است جنبه عاطفی کلمه است.در مرحله بعدی ،بازنمایی های عینی حافظه ای،نقش اصلی را بازی می کنند.بالاخره در مرحله نهایی ،درک نظام های پیچیده وروابط کلامی –منطقی کلمه آغاز می شود.

چگونه می توان همخوانی های عینی کلمات را،مخصوصا در مورد کودکان خردسال که فرایند های ذهنی تکامل یافته ای ندارند ویا در مورد شکلهای خاصی از آسیب شناسی باز شناخت؟

پاسخ به این سوال نه تنها از لحاظ نظری بلکه از جهت عملی نیز اهمیت حیاتی دارد.چون اگر ما بتوانیم سیستم روابط متقابل هر کلمه ای را در افراد بزرگسال،در کودکان سنین مختلف و در افرادی با شکل های مختلف مرضی بازشناسیم در تشخیص مسئله رشد و یا عقب ماندگی به روشهایی عملی مجهز خواهیم بود.یعنی قادر به حل مسئله ای خواهیم شدکه شاید بنیادی ترین مسئله روان شناختی جدید در ارتباط با کارکرد به هنجار و نابهنجار باشد.روان شناسی با برخورداری از این گونه روش ها خواهد توانست مشخصات ویژه فعالیت شناختی در انسان و ارزشیابی سطح رشد ذهنی کودک را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

 

ادامه مطلب   


نظرات()

نظریه نزدیکی نظام زبان اول و دوم

برخی بر نزدیکی نظامهای زبان اول و دوم تأکید کرده اند بدین معنی که جایگاه و عملکرد دو زبان نزدیک به یکدیگر است .

طرفداران این نظریه دلایل زیر را مطرح میکنند :

  1. تغییر زبان
  2. .پدیده تداخل زبانی
  3. نتایج بدست آمده از بررسی بیماران زبان پریش دو زبانه
    از  دو دلیل آخر هم در رد نظریه نزدیکی نظامها زبان اول و دوم هم در تأیید آن استفاده می شود .

ادامه مطلب   


نظرات()

مهارت خواندن:

برای درک بهتر  مهارت خواندن نیاز ه شناسایی مولفه های اصلی و ماهیت واقعی آن است.

پرفتی (2001) در تعریف مهارت خواندن چنین اظهار دارد:

بررسی مهارت خواندن به عنوان یک ویژگی فردی،  به طرق مختلفی ارزیابی می گردد، در این حالت  خواننده زمانی در خواندن مهارت دارد که در این ارزیابی ها نمره ای بالا تر از نمره استاندارد کسب کند و کسب نمره ای پایین تر از این حد، نشان دهنده عدم کفایت مهارت او در خواندن می باشد (پرفتی 2001). Perfetti

تجزیه و تحلیل روند پردازش خواندن

پردازش خواندن به زبان خواننده و به ویژه سیستم نوشتاری که برای رمزگشایی آن زبان به کار می رود، بستگی دارد.واحد های سیستم نوشتاری به بازنمایی های ذهنی تبدیل می گردد، که این بازنمایی های ذهنی، واحد های سیستم زبان را درگیر می کند،.

دو عامل بسیار ضروری در این روند:

 

ادامه مطلب   


نظرات()

ادراک پریشی:

یک نوع بیماری است که گروهی از اختلالات آسیب شناسی مغزی را گرفتار می کند و بر شناخت ادراکی تاثیر می گذارد .

در حقیقت آگنوزی وجود مشکل در درک مفهوم تحریکات خاصی است اگرچه هیچ مشکل حسی وجود ندارد.بیماران آگنوزی می توانند ببینند،بشنوند یا تحریکی را احساس کنند اما نمی توانند درک کنند که مفهوم این تحریکات چیست، اگرچه به طور مشخص ناتوانی در یک کیفیت محدود شده است.این نوع آگنوزی خالص نادر است.

اثر آگنوزی ممکن است بعضی اوقات به همراه مشکل در تمییز حسی،زوال عقلانی یا مشکل در ادراک ساده جلب توجه کند.آگنوزی به خاطر معایب مغزی نیست.

یک تحریک که مفهوم آن در مدالیته حسی شخص قابل فهم نیست در مدالیته های دیگر به آسانی قابل فهم است.به عنوان مثال یک مریض که در نامیدن یک شئ که در دید است شکست می خورد ممکن است وقتی که شئ شبیه آن در دستش باشد به آسانی نام آن را  بگوید.   

نادانستن و بنابراین نقص در بازشناسی است.به طور کلی یک فرد ادراک پریش می تواند اشیاء و اشکال را حس کند اما نمی تواند هوشیارانه آن ها را تشخیص دهد و معنی آن ها را تفسیر کند.ادراک پریشی حاصل آسیب عصب شناختی است و می تواند تقریبا در هر دستگاه ادراکی شناختی ظاهر شود.

تعدادی از انواع شایع آگنوزی :

ادامه مطلب   


نظرات()

مقدمه

روانشناسان زبان در مورد عوامل مؤثر بر دسترسی واژگانی (فرایند دسترسی درست و سریع به عناصر واژگانی مورد نظر از دروندادهای ادراکی مانند محركهای نوشتاری، شنیداری،دیداری و...) مطالعات بسیاری انجام داده اند و باتوجه به یافته های آنها، مدل هایی برای انواع فرایندهای پردازشی ذهن ارائه داده اند.

در این راستا باتوجه به شواهدی از کنش افراد سعی شده است به آنچه در توانش انسان رخ میدهد پی برده و واقعیت روانشناختی مدلهای پیشنهادی مورد آزمایش قرار بگیرد

در آزمونهای تداعی معنایی و تصمیم گیری واژگانی که در اینجا انجام شده اند، نحوه رفع ابهام واژگانی از واژههای مبهم هم نویسه مدنظر بوده است و از نتایج حاصل در توضیح نحوه دسترسی واژگانی در ذهن استفاده شده است.

 

ادامه مطلب   


نظرات()

در بسیاری از موارد، صحبت كردن وسیله ای برای انتقال یك پیام یا ایده به الگوی ساختار یافته‌ای از صدا‌هاست. هدف گوینده، تولید كلماتی است كه شنونده بتواند پیام گوینده را دریافت كند. اكثر نظریه‌ها سطوح مختلفی را برای انتقال پیام به كلمات در نظر می گیرند (اسمیت و همكاران، 1999). در ادامه به بیان نظریه تولید كلمه لولت كه یك مدل چند مرحله ای در زمینه تولید گفتار است می پردازیم

ادامه مطلب   


نظرات()

یک نوع بیماری است که گروهی از اختلالات آسیب شناسی مغزی را گرفتار می کند و بر شناخت ادراکی تاثیر می گذارد که آگنوزی نامیده می شود.

در حقیقت آگنوزی وجود مشکل در درک مفهوم تحریکات خاصی است اگرچه هیچ مشکل حسی وجود ندارد.بیماران آگنوزی می توانند ببینند،بشنوند یا تحریکی را احساس کنند اما نمی توانند در کنند که مفهوم این تحریکات چیست، اگزچه به طور مشخص ناتوانی در یک کیفیت محدود شده است.این نوع آگنوزی خالص نادر است.

اثر آگنوزی ممکن است بعضی اوقات به همراه مشکل در تمییز حسی،زوال عقلانی یا مشکل در ادراک ساده جلب توجه کند.آگنوزی به خاطر معایب مغزی نیست.

یک تحریک که مفهوم آن در مدالیته حسی شخص قابل فهم نیست در مدالیته های دیگر به آسانی قابل فهم است.به عنوان مثال یک مریض که در نامیدن یک شئ که در دید است شکست می خورد ممکن است وقتی که شئ شبیه آن در دستش باشد به آسانی نام آن را  بگوید.   

 

ادامه مطلب   


نظرات()
  • سایر صفحات:
  • 1
  • 2
  •   

بانک مقالات آسیب شناسی گفتار و زبان

رسول علیدوستی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات